FUJIFILM Business Innovation
Home > Support & Drivers > Drivers & Downloads

DocuCentre-IV 3065 Drivers & Downloads

Not your product? Search again

Operating System

Language

64bit Windows Fuji Xerox Multi-Model Print Driver 2>

Version: 2.7.18.2CompatibilityFile Information

Notes

Chứng nhận WHQL
Package Aware Print Driver
Kiểu điều khiển: PCL
Windows Driver Type : Type3

Ghi chú: Nếu bạn không thể tìm thấy thiết bị của mình trong danh sách tương thích, vui lòng điền thiết bị của bạn tại trường tìm kiếm sản phẩm để tải xuống trình điều khiển thiết bị của bạn.

64bit Windows Fuji Xerox Multi-Model Print Driver 2>

Version: 2.7.14.1CompatibilityFile Information

Notes

Chứng nhận WHQL
Package Aware Print Driver
Kiểu điều khiển:  PCL

Ghi chú: Nếu bạn không thể tìm thấy thiết bị của mình trong danh sách tương thích, vui lòng điền thiết bị của bạn tại trường tìm kiếm sản phẩm để tải xuống trình điều khiển thiết bị của bạn.